துள்ளிக்கின்ற கெண்டை

மீன்கள்  அலையோடுப் போட்டி

போட

புத்திக்கெட்ட மீன்கள்

மண்ணில்

கொஞ்சம் விழ

துடிதுடித்து போனபின்னே

மின்னல் போல வந்து பாய

அனுபவங்கள்

மெல்லமெல்ல பாடம் புகட்ட

உறங்குகின்றன

உள்ளொளிகள்

வெளிச்சம்போட்டு நடக்க

மேகங்கள் திரைப்போட்டு

நடை போடுவதைப் போல

நம்குள்ளே முடங்கிக்கிடக்கும்

ஞானொளி அனுபவத்தின்

வாயிலில் நிற்க

விழித்து எழுவதற்குமுன்

அடுத்த இடைஞ்சல்கள் வந்து

கதவைத் தட்ட

மெல்ல மெல்ல

கால்எடுத்து

வைத்த போதும்

சறுக்கிக் கொண்டு போக

மற்றொரு அனுபவங்கள்

கைப்பிடித்துத் தூக்க

அனுபவ அலை ஓய்ந்தபின்பே

ஞானொளிப்பிறக்க

வாழ்க்கை தன் கவிதைக்கு

முடிவுரை எழுதி முடிக்க

 

செ.புனிதஜோதி