உறவில் அவ்வியம் விஷம்

நட்பில் துரோகம் விஷம்

நிறத்தில் பேதம் விஷம்

அகத்தில் அழுக்காறு விஷம்

ஆதிக்கத்தில் ஆணவம் விஷம்

நாத்திகமாய் இழித்தல் விஷம்

ஊனம் நகைத்தல் விஷம்

கொடுமைக் கண் மெளனம் விஷம்

எளியோர் மேல் வலிமை விஷம்

மற்றவர் திறன் களவு விஷம்

நமக்குள் ஆண்டாண்டாய்

ஊறிய ஆலகாலம் பல

வேரோடு அகழ்ந்து களையாவிடில்

விரைவாய் தன் சிதை

தான் மூட்டும் அறிவிலிகளாகுவோம்!

~நளினி சுந்தரராஜன்.