வாடகை இல்லாது

குடியிருக்கும் வீடு

கருவறை

 

பெருமதிமிக்க ஆயுதம்

குற்றம் கலையும் சிறை

தாய்ப்பார்வை

 

வலிகளின் மாத்திரை

சுகம் தரும் மருந்து

தாயணைப்பு

 

 

நாள் தோறும் ஆசான்

நாள் அறிவுச் சாலை 

அம்மா

 

நிம்மதியான உறக்கம்

உயர்ந்த பஞ்சணை

தாய்மடி