கற்றவை பற்றவை
காண்பவை தெளிந்துவை
பெற்றவை பயனுற
பேதமை விலக்கிவை

உற்றவை உயரவை
உணர்பவை சிறக்கவை
அற்றவை அகலவை
ஆணவம் அழிக்கவை

சிற்றவை சிறக்கவை
சிந்தனை விழிக்கவை
வற்றவை வறுமையை
வாழ்வினைச் செழிக்கவை

முற்றவை போற்றிடும்
மொழியினை உயிரில்வை
கொற்றவை துணையுடன்
கொடுமைகள் கழைந்துவை

வெற்றவை ஆகிடா
விழுமியம் கற்றுவை
தொற்றவை( இனப் ) பற்றினை
தோல்வியைத் தூரவை

மற்றவை தூற்றினும்
மானிடம் பேசவை
விற்றவை விளங்கிட
விமர்சனப் பொருளைவை

சுற்றவை சுழலவை
சுவையுற எழுத்தைவை
பற்றவை படரவை
பாரெங்கும் தமிழைவை
முற்றவை முதிரவை
மொழியறிவினைக் கனியவை..!!