ஆழமிகு சொல்லகற்றி அன்றாட மொழிநோக்கி

புழங்கு வார்த்தைக்கோர் பொருளகராதி ஆக்கி

உழவனுற்ற துயரொன்றை கருவாக்கி களமாக்கி

எழச்செய்த கரிசலாளன் எழுத்துநிற்கும் புகழோங்கி