மின்தடை ஏற்பட்டால்

வெளிச்சம் போய்விடும்-ஆனால்

தடையின்றி இலவசமாய் கிடைக்கும்

சூரிய ஒளி!