*வந்துவிட்டு…போ…*

கோர்க்கமுடியாதவார்த்தைகளால்

கோர்வையாய்

எழுதினாலும் தீர்க்கவாமுடியும்

என்தனிமையை….

நிறைந்துக் கிடக்கும்

மௌனத்திற்குள்

ஒளிந்துக்கொண்டு

மீட்டுகிறாய்

வீணையை…

நரம்புகளில்

நீ…நீ…ஸ்வரமே

கேட்கும்…

கேட்டுப்பார்க்க

ஒரு நிமிடம்

என் வாசல்வழியே

வந்து விட்டு

போயேன்…

செ.புனிதஜோதி