பழகு மொழியே அழகு நாடே

முழங்கு இசையே முழு நிலவே

இனிக்கும் இதழே இன்ப ஊற்றே

கனியின் சாறே கன்னல் சுவையே

வணங்குகிறேன்

—- அகன்