தோழியே தமிழே கேளு,   

   தோட்டமே செய்தாய் பாரு! 
வாழிய தமிழே கேளு,
   வானமாய் விரிதல் பாரு! 
ஆழியே போலும் ஆசை 
   ஆட்கொளத் திறந்த பூவே! 
வாழிய எனவே உன்னால் 
   வாசனைப் பொழிதல் பாரு!