முக மலர்ச்சி திரையிடும்

மனதின் வாட்டத்தை

குறிப்பறிவது;

 வற்றிய பொழுதுகளில்

இரு துளி கண்ணீர்

கடன் தருவது;

 தேற்ற அணைத்து

ஆசுவாசிக்க ஓரடியும்

கொடுப்பது;

 பிணக்கம் சமாதானிக்க

முதல் சொல்

உதிர்ப்பது;

 தனிமை விரும்புகையில்

உடனருகே தனித்துக்

காத்திருப்பது;

 எதுவுமில்லாத போது

யாதுமாகி நின்று

கரை சேர்ப்பது;

 போவென்றால் வாவென்றும்

வாவென்றால் வந்தேனென்றும்

புரிதல் கொள்வது;

விழி மூடும் முன்

காணும்

இறுதி பிம்பமாயிருப்பது,

 ஆகச் சிறந்த வரம்!

                                                     ~நளினி.