ஒலிக்கு மனதில் 

ஒர் ஒளியுருவம்

விழித் திறப்பை

ஒத்தி வைக்கச் சொல்லும்

நொடி நீண்டு

யுகமாகக் கெஞ்சும்

அட்சர ஸ்ருதியில்

லயமாய்க் கரைந்து

மீண்டும் மீண்டும்

மூழ்கத் தூண்டும்

மிகப் பிடித்தப் 

பாடல் என்றென்றும்

ரசித்தல் இனிது!

                                   ~நளினி சுந்தரராஜன்.