பெரியார்- அண்ணா

சிந்தையிற் தெளிந்த செயலாலே சாதிசூழ்

விந்தையினில் வேற்றுமை தானொழித்து -செந்தமிழால்

மந்தை மொழியகற்றி உறவோடுல காளுஞ்சூரிய

சந்திர அறிவுச் சுடர்கள்.