உம்

எழுத்துத் தேரில்

எங்கள் பயணங்கள்…

உம்

கருத்துச் சோலைகள்

எமக்குப்

பாடசாலைகள்!

வித்யா மனோகர்