மறந்து மறைந்து

போன நெறிமுறைகள்

ஒழுக்கத்தின் சுவடுகளை

அழித்து இடுகாடாய்

மாறிவரும் இல்லங்கள்

இல்லாள்

வெளியேறியவுடன்

நேற்றுவரை

பத்தியும்,சாம்பிராணியும்

பக்தியாய்

மணந்த வீட்டில்

சாராய வாடையில்

நனைத்தெடுக்க நண்பர்களுக்கு

அழைப்புமணி விடுகிறாய்

அவள் சேமித்து வைத்த

ஒழுக்கநெறி,ஒவ்வொரு மூலையிலும் காண்பித்த

தீப ஆராதனை,நலம்,அக்கறை

அத்தனையும் இடித்து

சாரயக்கட்டடமாய்

மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறாய்

இல்…ஆம் என்ற விகுதியை

இழந்து அழகியலைத் துறக்கிறது

  1. செ.புனிதஜோதி