வல்லினச் சிறகுகள் இணையத்தளம்

பறவை காற்றில் கவியெழுதுவதாக

பாவையர் இணையத்தளத்தில் எழுதிடவே

பாங்குடன் வடிவமைத்த ஜெர்பர்ட்வில்சன்

மெல்லினங்களின் வல்லினச்சிறகுகளுக்கு பதாகை தந்தார்.

அறிவில்ஒளியாய் அகன் அய்யா

ஆற்றல் நிறை தோழமைகள்

ஆதவனைத் தொடவே விழைந்திடுவர்.

விண்தொடும் விழைவுடையோரை

மண்ணுலகம் போற்றும் எந்நாளும்..

சாதிக்க பிறந்தோம்

சோதனையின் காலொடித்தே

சாதனை செய்வோம் …

வாழ்த்துகள் மலர்கள் தூவுகின்றேன்

வாழ்க வாழ்க என்றே..

நன்றியும் அன்பும்

மு.கீதா

புதுக்கோட்டை