முத்தான சொற்கள் முகிலாய் மறைத்தாலும்

மத்தாக தோய்க்கவே மூளையைக் கிட்டுமே

வித்தான சொல்லாய் விடைகள் பலவந்தும்

முத்தாக நிற்குமே நூல்.