நிலவின் நிழலை மட்டுமே

சிறைபிடிக்க முடியும்
நிலாவை அல்ல