இருண்ட வாழ்வின் விடியலுக்காக

இருளில் உழைக்கின்றான்

  1. சுரங்கத் தொழிலாளி