தமிழ்

பழகு மொழியே அழகு நாடேமுழங்கு இசையே முழு நிலவேஇனிக்கும் இதழே இன்ப ஊற்றேகனியின் சாறே கன்னல் சுவையேவணங்குகிறேன்—-...