சூரிய ஒளி

மின்தடை ஏற்பட்டால்வெளிச்சம் போய்விடும்-ஆனால்தடையின்றி இலவசமாய் கிடைக்கும்சூரிய...