விண்தொடும் வல்லினங்கள்

வல்லினச் சிறகுகள் இணையத்தளம் பறவை காற்றில் கவியெழுதுவதாக பாவையர் இணையத்தளத்தில் எழுதிடவே பாங்குடன் வடிவமைத்த ஜெர்பர்ட்வில்சன் மெல்லினங்களின் வல்லினச்சிறகுகளுக்கு பதாகை தந்தார். அறிவில்ஒளியாய் அகன் அய்யா ஆற்றல் நிறை தோழமைகள் ஆதவனைத் தொடவே விழைந்திடுவர். விண்தொடும்...