ஹக்கூ

நிலவின் நிழலை மட்டுமே சிறைபிடிக்க முடியும் நிலாவை அல்ல