திருக்குறள்

“ஓதற் கெளிதா யுணர்த்தற் கரிதாகி வேதப் பொருளாய் மிகவிளங்கித் – தீதற்றோர் உள்ளுதொ றுள்ளுதொ றுள்ள முருக்குமே வள்ளுவர் வாய்மொழி மாண்பு” என மாங்குடி மருதனார் திருக்குறளின் புகழை  மனதார வாழ்த்தியுள்ளார். எக்காலம் வாழ்ந்தாலும் மனிதன் அக்காலத்திலும் தவறுகள்...

ஐக்கூ

வாடகை இல்லாது குடியிருக்கும் வீடு கருவறை பெருமதிமிக்க ஆயுதம் குற்றம் கலையும் சிறை தாய்ப்பார்வை  வலிகளின் மாத்திரை சுகம் தரும் மருந்து தாயணைப்பு   நாள் தோறும் ஆசான் நாள் அறிவுச் சாலை  அம்மா  நிம்மதியான உறக்கம் உயர்ந்த பஞ்சணை...