கற்றவை பற்றவை

கற்றவை பற்றவைகாண்பவை தெளிந்துவைபெற்றவை பயனுறபேதமை விலக்கிவைஉற்றவை உயரவைஉணர்பவை சிறக்கவைஅற்றவை அகலவைஆணவம் அழிக்கவைசிற்றவை சிறக்கவைசிந்தனை விழிக்கவைவற்றவை வறுமையைவாழ்வினைச் செழிக்கவைமுற்றவை போற்றிடும்மொழியினை உயிரில்வைகொற்றவை துணையுடன்கொடுமைகள் கழைந்துவைவெற்றவை...