கவிதை

ஆலகாலம் பல

உறவில் அவ்வியம் விஷம் நட்பில் துரோகம் விஷம் நிறத்தில் பேதம் விஷம் அகத்தில் அழுக்காறு விஷம்...

read more

வானவில்

ஓடிவா ஓடிவா எங்கே எங்கே அதோ பார் அங்கே அங்கே! அருணனும் வருணனும் நேரெதிர் சந்தித்த  கொண்டாட்டமோ...

read more

பிடித்தப் பாடல்

ஒலிக்கு மனதில்  ஒர் ஒளியுருவம் விழித் திறப்பை ஒத்தி வைக்கச் சொல்லும் நொடி நீண்டு யுகமாகக் கெஞ்சும்...

read more

தாயுள்ளம்

ஈரைந்து திங்கள் தவக்கரு சுமந்து கூரைவேயா இல்லில் அரணாய் நின்று புரையொன்றை கடிந்தே விளக்கி நானொளிர...

read more

கண்ணீர்

கண்ணீர் திட்டினாலும் வருகிறது கொஞ்சினாலும் வருகிறது பிறர் துன்பத்திலும் வருகிறது தனக்கு என்ற...

read more

அப்பா

மனமெல்லாம் வருடும் மணிகுயிலின் ஓசை!!! அதுபோல உந்தன் குரலை என்னோடு துணைக்கு அனுப்பிய தூதுவனே!!!...

read more